INside Our
PRO Services

ל-INPROJECT ניסיון רב בעבודה משותפת עם מוסדות וגופים ציבוריים, תוך עמידה בקריטריונים של ביקורת ציבורית. עבור כל פרויקט מוקמת תשתית ניהולית ייעודית, המבטיחה שיתקיימו בהירות, שקיפות מלאה, תהליכים סדורים, תיעוד מקיף ותקשורת רציפה עם המזמין.

מנהלת הפרויקט כוללת בעלי תפקידים המתמחים בתוכנו ובמהותו של כל שלב בתהליך, אליהם מתלווים מומחים ייעודיים מתוך מטה החברה. בכל פרויקט אנו עושים שימוש במערכות ניהול מתקדמות מבטיח שליטה ובקרה על התהליך מתחילתו ועד סופו.

ניהול ותאום תהליכי תכנון

ניהול ותאום
תהליכי תכנון

עריכה וניהול של מכרזים

עריכה וניהול
של מכרזים

התנהלות מול הרשויות

התנהלות מול
הרשויות

ניהול ופיקוח על עבודות הבנייה מול הרשויות

ניהול ופיקוח
על עבודות הבנייה

שלבי
ניהול
פרויקט

התנעת הפרויקט

 • פרוגרמת שימושים ותפעול
 • בדיקת היתכנות ומדידת שטח
 • סטטוטוריקה ותיאום עם הרשויות
 • דוח מבנים ומערכות קיימים
 • קביעת צוות מתכננים (התקשרות)
 • תקציב ראשוני לתכנון וביצוע
 • קביעת נהלי עבודה ודיווח

01

02

תכנון מוקדם וסופי להיתר בנייה

 • חלופות תכנון אדריכלי בהתאמה לפרוגרמה/ תקציב/ דרישות המזמין
 • פרוגרמת בטיחות אש ותכנון לפי דיסציפלינות, שיטות ביצוע
 • תכנון מערכות אלקטרו–מכניות בהתאמה לפרוגרמת תפעול
 • תיאום עם הרשויות לעניין היתר בנייה. בדיקת תשתיות קיימות באתר
 • הקפאת חלופת תכנון נבחרת
 • עדכון סקר סיכונים ובחינת תקציב

תכנון מפורט למכרז ולביצוע

 • תכנון מפורט: קנ"מ 1:10 ,1:25 ,1:50.
 • תיאום תכנון וסופרפוזיציה
 • קביעת שלביות ביצוע
 • עריכת מפרט מיוחד
 • עדכון אומדן ביצוע
 •  קביעת שיטת המכרז – אישור מזמין

03

04

עריכת מכרזים

 • בדיקת תנאי השטח, היערכות לתחילת הביצוע
 • עריכת מסמכי מכרז: בין היתר:
  • תנאים כלליים ותנאי סף
  • חוזה קבלן, אבני דרך וקנסות, נוהל שינויים, חוזה שירות ועוד
  • מפרטים מיוחדים ובקרת איכות, סט תכניות למכרז, כתב כמויות ואופני מדידה
  • עדכון תקציב
  • פיקוח על כלל אנשי המקצוע – תיאום בין המתכננים לקבלנים

הליך מכרזי, במקביל הליך היתר בנייה

 • פרסום מכרזים / ניתוח תוצאות / בחירת הקבלנים / התקשרות עם מציע זוכה
 • קביעת תקציב הביצוע
 • עריכת היתר והגשתו, אישורים של מחלקות הרישוי – קידום ההיתר

05

06

ביצוע שלד, במקביל ניהול רכש וה-SD

 • חלופות תכנון אדריכלי בהתאמה לפרוגרמה/ תקציב/ דרישות המזמין
 • פרוגרמת בטיחות אש ותכנון לפי דיסציפלינות, שיטות ביצוע
 • תכנון מערכות אלקטרו–מכניות בהתאמה לפרוגרמת תפעול
 • תיאום עם הרשויות לעניין היתר בנייה. בדיקת תשתיות קיימות באתר
 • הקפאת חלופת תכנון נבחרת
 • עדכון סקר סיכונים ובחינת תקציב

ביצוע גמרים, מערכות, הצטיידות

 • ביצוע הגמרים, המערכות, הפיתוח
 • הערכות להפעלות, הרצות
 • המשך פעילויות תיאור ובקרה
 • המשך ניהול לו"ז וסיכונים
 • המשך תיעוד

07

08

טופס 4, הפעלת המתקן

 • אישורי מתכננים ואינטגרציה
 • איסוף מסמכים לטופס 4
 • טיפול ברישוי עד לקבלת טופס 4
 • הפעלות, הרצות, ריג'קטים

נעילת הפרויקט ומסירתו למזמין

 • ביצוע הגמרים, המערכות, הפיתוח
 • הערכות להפעלות, הרצות
 • המשך פעילויות תיאור ובקרה
 • המשך ניהול לו"ז וסיכונים
 • המשך תיעוד

09

01

התנעת הפרויקט

 • פרוגרמת שימושים ותפעול
 • בדיקת היתכנות ומדידת שטח
 • סטטוטוריקה ותיאום עם הרשויות
 • דוח מבנים ומערכות קיימים
 • קביעת צוות מתכננים (התקשרות)
 • תקציב ראשוני לתכנון וביצוע
 • קביעת נהלי עבודה ודיווח

02

תכנון מוקדם וסופי להיתר בנייה

 • חלופות תכנון אדריכלי בהתאמה לפרוגרמה/ תקציב/ דרישות המזמין
 • פרוגרמת בטיחות אש ותכנון לפי דיסציפלינות, שיטות ביצוע
 • תכנון מערכות אלקטרו–מכניות בהתאמה לפרוגרמת תפעול
 • תיאום עם הרשויות לעניין היתר בנייה. בדיקת תשתיות קיימות באתר
 • הקפאת חלופת תכנון נבחרת
 • עדכון סקר סיכונים ובחינת תקציב

03

תכנון מפורט למכרז ולביצוע

 • תכנון מפורט: קנ"מ 1:10 ,1:25 ,1:50.
 • תיאום תכנון וסופרפוזיציה
 • קביעת שלביות ביצוע
 • עריכת מפרט מיוחד
 • עדכון אומדן ביצוע
 •  קביעת שיטת המכרז – אישור מזמין

04

עריכת מכרזים

 • בדיקת תנאי השטח, היערכות לתחילת הביצוע
 • עריכת מסמכי מכרז: בין היתר:
  • תנאים כלליים ותנאי סף
  • חוזה קבלן, אבני דרך וקנסות, נוהל שינויים, חוזה שירות ועוד
  • מפרטים מיוחדים ובקרת איכות, סט תכניות למכרז, כתב כמויות ואופני מדידה
  • עדכון תקציב
  • פיקוח על כלל אנשי המקצוע – תיאום בין המתכננים לקבלנים

05

הליך מכרזי, במקביל הליך היתר בנייה

 • פרסום מכרזים / ניתוח תוצאות / בחירת הקבלנים / התקשרות עם מציע זוכה
 • קביעת תקציב הביצוע
 • עריכת היתר והגשתו, אישורים של מחלקות הרישוי – קידום ההיתר

06

ביצוע שלד, במקביל ניהול רכש וה-SD

 • חלופות תכנון אדריכלי בהתאמה לפרוגרמה/ תקציב/ דרישות המזמין
 • פרוגרמת בטיחות אש ותכנון לפי דיסציפלינות, שיטות ביצוע
 • תכנון מערכות אלקטרו–מכניות בהתאמה לפרוגרמת תפעול
 • תיאום עם הרשויות לעניין היתר בנייה. בדיקת תשתיות קיימות באתר
 • הקפאת חלופת תכנון נבחרת
 • עדכון סקר סיכונים ובחינת תקציב

07

ביצוע גמרים, מערכות, הצטיידות

 • ביצוע הגמרים, המערכות, הפיתוח
 • הערכות להפעלות, הרצות
 • המשך פעילויות תיאור ובקרה
 • המשך ניהול לו"ז וסיכונים
 • המשך תיעוד

08

טופס 4, הפעלת המתקן

 • אישורי מתכננים ואינטגרציה
 • איסוף מסמכים לטופס 4
 • טיפול ברישוי עד לקבלת טופס 4
 • הפעלות, הרצות, ריג'קטים

09

נעילת הפרויקט ומסירתו למזמין

 • ביצוע הגמרים, המערכות, הפיתוח
 • הערכות להפעלות, הרצות
 • המשך פעילויות תיאור ובקרה
 • המשך ניהול לו"ז וסיכונים
 • המשך תיעוד